เงื่อนไข กฎระเบียบข้อบังคับและข้อตกลง

ผู้สมัครยอมรับเงื่อนไข กฎระเบียบข้อบังคังและข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ธุรกรรมทางการเงิน และเข้าใจเอกสารทุกข้อ ผู้สมัครต่อไปในเอกสารนี้ เรียกว่า “นักเขียน” ฝ่ายหนึ่ง กับเว็บไซต์ article.writer.group ต่อไปในเอกสารนี้ เรียกว่า “ผู้รับสมัครนักเขียน”

กฎระเบียบข้อบังคับสิทธิในบทความและรูปภาพ

 • ห้ามนักเขียนทำซ้ำ ข้อมูล บทความ รูปภาพบางส่วนหรือทั้งหมด ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อตนเองและผู้อื่น หากมีการดำเนินคดี นักเขียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 • นักเขียนยินยอมให้สิทธิในข้อมูล บทความ รูปภาพแก่ผู้รับสมัครนักเขียน เผยแพร่เนื้อหาบทความ รูปภาพหรือสิ่งอื่นใดที่นักเขียนกระทำให้แก่ผู้รับสมัครนักเขียนตามความเหมาะสม
 • ผู้รับสมัครนักเขียนมีสิทธิ เพิ่ม ลบ แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาบทความ รูปภาพของนักเขียนตามความจำเป็น
 • นักเขียนห้ามนำเนื้อหา บทความที่เขียนให้แก้ผู้รับสมัครนักเขียนไปทำซ้ำ คัดลอก เผยแพร่ ซื้อ ขาย ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
 • ผู้รับสมัครนักเขียนมีสิทธิในการเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่เนื้อหาบทความ รูปภาพ บางส่วนหรือทั้งหมดของนักเขียน

กฎระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลงในการสมัครและทำงาน

 • นักเขียนต้องทำการกรอกรายละเอียดในการสมัครด้วยตนเอง
 • นักเขียนตกลงยอมรับและรับทราบเงื่อนไข กฎระเบียบข้อบังคับและข้อตกลง
 • นักเขียนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับจากผู้รับสมัครนักเขียนอย่างเคร่งครัด
 • นักเขียนที่ส่งงานช้า ไม่ส่ง หรือมีความผิดพลาดในงาน ทิ้งงาน ผู้รับสมัครนักเขียนสามารถยกเลิกบัญชีนักเขียนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • สิทธิในข้อมูล บทความ รูปภาพของนักเขียนที่ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้รับสมัครนักเขียนสั่งให้ทำจะตกเป็นของผู้ว่าจ้าง และ/หรือ ผู้รับสมัครนักเขียน

กฎระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลงเรื่องเอกสารและการเงิน

 • หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • นักขียนต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน
 • หากค่าจ้างน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งพันบาทนักเขียนจะไม่สามารถทำเบิกได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

กฎระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลงเรื่องในการยกเลิกการสมัคร

 • ส่งอีเมลแจ้งบัญชี
 • เขียนต้องการยกเลิกบัญชี

เนื้อหา ภาระผูกพันทั่วไป

(ก) มารยาทในการใช้งานและความเคารพและความเป็นมืออาชีพจากผู้ใช้ทั้งหมดของแพลตฟอร์มและ ขอสงวนสิทธิ์ในการขับไล่หรือระงับการใช้งานจากการใช้แพลตฟอร์มในเวลาใด ๆ ในดุลยพินิจและการตัดสินใจดังกล่าวจะเป็น สุดท้าย คุณอาจจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายรับผิดชอบต่อความเสียหายได้รับความเดือดร้อนโดยผู้ใช้เนื้อหาอื่น ๆ เขียนเนื้อหา หรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย, ความเห็นหมิ่นประมาทหรือหมิ่นประมาทพูดหรือข้อมูลอื่น ๆ หรือเนื้อหาที่คุณโพสต์ในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม

(ข) ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือ จำกัด การเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ โพสต์หรือมีอยู่บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มหากได้รับคำสั่งให้ทำเช่นนั้นโดยศาล หรือหากเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวหรือเนื้อหาที่จะอยู่ในการละเมิดนี้ ข้อตกลง การละเมิดข้อตกลงนี้อาจส่งผลให้ระงับหรือยกเลิก

การลงทะเบียน

(ก) ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนบัญชี (“บัญชี”) เพื่อให้การใช้แพลตฟอร์ม ข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวกับบัญชีจะต้องเป็นจริงถูกต้องและครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลใด ๆ และทั้งหมด

(ข) ข้อมูลประจำตัวบัญชีทั้งหมดจะต้องตรวจสอบความเป็นจริงและ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านนี้แก่บุคคลที่สามใด ๆ และจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานหรือการดำเนินการที่ผ่านการใช้รหัสผ่านดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามในการดำเนินการใด ๆ หรือการดำเนินการให้บริการใด ๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้

การปรับเปลี่ยนข้อตกลง

(ก) ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตนที่จะแก้ไขข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับคุณ การปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์หรือทำในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หากการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับไม่ได้กับผู้ใช้งาน บัญชีจะยุติการใช้แพลตฟอร์ม หลังจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์หรือให้ต้องประกาศใด ๆ ที่คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามการปรับเปลี่ยน